Aluesuojaus yritykselle

Työturvallisuus – lue miten rakenteellinen aluesuojaus parantaa sitä

Rakenteellinen aluesuojaus pitää sisällään muun muassa alueen aidoituksen ja portituksen. Kerromme tässä blogiartikkelissa, miten rakenteellinen aluesuojaus parantaa työturvallisuutta erilaisissa paikoissa ja työtilanteissa.

Katso myös kuvat erilaisista kohteista, joissa olemme parantaneet työturvallisuutta radan varrella, tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa! Löydät referenssikuvia lisää etusivulta tai Aitatalon Facebook-sivulta.

Mitä on rakenteellinen aluesuojaus?

Rakenteellinen aluesuojaus on termi, jota käytetään kuvaamaan fyysisiä esteitä ja rakenteita, jotka on suunniteltu suojaamaan tiettyä aluetta tai estämään pääsy tietyille alueille. Aluesuojauksena voi toimia aita tai portti, muureista turvallisuuskaiteisiin ja suljettuihin turvallisuusvyöhykkeisiin.

Rakenteellisen aluesuojauksen tarkoitus

Rakenteellisen aluesuojauksen tarkoituksena on yleensä hallita ja ohjata liikennettä (mukaan lukien ihmisiä, ajoneuvoja ja koneita), suojata arvokasta omaisuutta tai henkilöstöä, estää vahingot ja parantaa yleistä turvallisuutta.

Yhteiskunnan monilla aloilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa, logistiikassa ja julkisissa tiloissa, rakenteellinen aluesuojaus on avainasemassa riskien hallinnassa. Nämä suojausjärjestelmät voivat olla pysyviä tai väliaikaisia, ja ne mukautuvat alueen erityisvaatimuksiin ja -riskeihin. Kerromme näistä lisää myöhemmin artikkelissamme.

Mitä siinä tulee ottaa huomioon?

Rakenteellisen aluesuojauksen suunnittelussa on monia asioita, jotka on otettava huomioon. Näitä ovat esimerkiksi alueen luonne ja käyttötarkoitus, mahdolliset vaarat, sääolosuhteet ja paikalliset määräykset tai vaatimukset. Näiden asioiden perusteella voidaan määrittää sopivimmat esteet ja niiden sijoittelu, jotta alueesta tulee mahdollisimman turvallinen.

Työturvallisuus aita ja portti

Aidat ja portit osana turvallisuutta

Aidat ja portit ovat oleellisia elementtejä rakenteellisessa aluesuojauksessa, ja niillä on merkittävä rooli työturvallisuuden parantamisessa. Ne ovat fyysisiä esteitä, jotka ovat suunniteltu suojaamaan henkilöstöä, omaisuutta ja yleisöä mahdollisilta vaaroilta. Aidat ja portit voivat olla tehokas tapa hallita ja ohjata ihmisten ja ajoneuvojen liikkumista erityisesti vaarallisilla tai kriittisillä alueille.

Tavoitteena ennaltaehkäistä tapaturmia ja lisätä työturvallisuutta

Rakenteellisen aluesuojauksen tavoitteena on ennaltaehkäistä tapaturmia ja lisätä työturvallisuutta, joka on yksi organisaatioiden tärkeimmistä vastuista. Näiden järjestelmien avulla voidaan vähentää työtapaturmien määrää ja parantaa työympäristön yleistä turvallisuutta. Aidat ja portit ovat erittäin tärkeitä elementtejä tässä suojauksessa, sillä ne voivat toimia fyysisinä esteinä, jotka estävät pääsyn vaarallisille alueille tai suojaavat työntekijöitä vaaroilta.

Liikenteen ohjaus ja vaara-alueiden eristäminen

Aidat ja portit ovat tehokkaita työkaluja liikenteen ohjaamisessa ja vaara-alueiden eristämisessä. Esimerkiksi teollisuuslaitoksissa tai rakennustyömailla aidat voivat merkitä ja suojata vaarallisia alueita, kuten koneiden tai ajoneuvojen käyttöalueita, kemikaalien säilytystiloja tai korkean pudotusriskin alueita. Portit voivat kontrolloida pääsyä näille alueille ja varmistaa, että vain asianmukaisesti koulutettu ja varustettu henkilökunta pääsee niihin sekä estää pääsyn henkilöiltä, jotka eivät ole tietoisia alueen riskeistä.

Miten rakenteellinen aluesuojaus vaikuttaa työturvallisuuteen?

Seuraavaksi käsittelemme keskeisiä tapoja, joilla rakenteellinen aluesuojaus edistää työturvallisuutta.

Toimii ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Aidat ja portit ovat myös ennaltaehkäiseviä turvatoimenpiteitä. Ne voivat estää tapaturmia ennen kuin ne tapahtuvat, vähentämällä mahdollisuuksia vahingolliseen kontaktiin vaarallisten laitteiden, koneiden tai aineiden kanssa.

Suojaa vahingoilta

Aidat ja portit voivat suojata sekä työntekijöitä että työpaikan omaisuutta. Ne voivat estää vahingossa tapahtuvan pääsyn vaarallisille alueille ja suojata työntekijöitä työpaikan vaaroilta, kuten liikkuvilta koneilta tai putoamisriskeiltä. Lisäksi aidat voivat suojata työpaikan omaisuutta kuten koneita, työkaluja ja materiaaleja, luvattomalta pääsyltä tai varkauksilta.

Toimivat osana turvallisuussääntöjä

Aidat ja portit toimivat myös visuaalisina viestinnän välineinä. Ne viestivät selvästi, missä turvallisuusrajoitukset alkavat ja päättyvät. Ne voivat näin ollen auttaa vahvistamaan työpaikan turvallisuussääntöjä ja -ohjeita. Esimerkiksi värikoodatut aidat voivat ilmaista eri riskitasoja ja ohjeistaa työntekijöitä suhtautumaan asianmukaisesti eri alueisiin.

Aluesuojaus ja työturvallisuus kulkevat käsi kädessä

Rakenteellinen aluesuojaus eri toimialoilla

Rakenteellisen aluesuojauksen soveltaminen voi vaihdella suuresti eri toimialoilla. Seuraavaksi kerromme muutamia esimerkkejä, miten aidat ja portit toimivat turvallisuuden kannalta eri sektoreilla.

Rakennusteollisuus

Rakennustyömaat ovat täynnä potentiaalisia vaaroja kuten putoamisia, koneiden aiheuttamia vammoja ja kaatumisia. Aidat ja portit ovat välttämättömiä työntekijöiden suojaamiseksi, liikenteen ohjaamiseksi, vaarallisten alueiden merkitsemiseksi, ja yleisön suojaamiseksi. Tällaisilla työmailla voidaan käyttää siirrettäviä aitoja ja portteja, joiden sijaintia voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Teollisuuslaitokset ja varastot

Teollisuuslaitoksissa ja varastoissa aidat ja portit voivat suojata työntekijöitä liikkuvilta koneilta, varastoalueilta putoavilta esineiltä sekä kemikaaleilta. Aidat voivat myös eristää vaarallisia alueita, kuten tuotantolinjoja tai kemikaalien säilytysalueita.

Kuljetus ja logistiikka

Lentoasemilla, rautatieasemilla, satamissa ja varikoilla aidat ja portit ohjaavat sekä ihmisten että ajoneuvojen liikennettä. Ne voivat myös suojata alueita kuten lentokoneita, junia tai laivoja, luvattomalta pääsyltä ja vahingoilta.

Sähkö- ja energiasektori

Sähköasemat, tuulivoimalat ja muut energiainfrastruktuurit ovat usein suojattu aidoilla ja porteilla. Ne voivat suojata työntekijöitä ja yleisöä sähköiskuilta sekä muilta vaaroilta, estää vahingot tai erilaiset sabotoinnit.

Maatalous

Maatiloilla aidat ja portit ovat välttämättömiä eläinten pitämiseksi turvallisilla alueilla, niiden avulla suojataan kasveja tuholaisilta, ja estetään ihmisiä vahingoittumasta eläimistä tai maatalouskoneista.

Aluesuojauksessa huomioitavia asioita

Aluesuojauksen suunnittelussa ja asennuksessa on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen tehokkuuteen ja kestävyyteen. Suunnittelussa on otettava huomioon työpaikan erityispiirteet kuten maaston muodot, liikennemäärät ja -reitit sekä mahdolliset vaarat.

Asennuksen tulee olla laadukasta ja se on tehtävä huolellisesti, jotta aidat ja portit toimivat suunnitellusti, kestävät käyttöä ja sääolosuhteita.

Määräysten noudattaminen

Jokaisen aluesuojauksen suunnittelun tulisi perustua asianmukaisiin standardeihin ja määräyksiin. Erityisesti työturvallisuutta koskevat määräykset ja suositukset tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Ne voivat koskea esimerkiksi aidan korkeutta, materiaaleja, porttien lukitusjärjestelmiä tai alueen merkintöjä. Myös paikalliset rakennusmääräykset ja mahdolliset toimiala kohtaiset standardit on huomioitava.

Huolto ja tarkastukset

Kuten kaikki rakenteelliset elementit, myös aidat ja portit vaativat säännöllistä huoltoa ja tarkastuksia. Vaikka ne on suunniteltu kestäviksi, ne voivat kulua ja vaurioitua ajan myötä.

Säännölliset tarkastukset auttavat havaitsemaan mahdolliset ongelmat kuten ruosteen, vaurioituneet kiinnikkeet tai toimimattomat portit, ennen kuin ne aiheuttavat turvallisuusriskejä. Tarkastukset tulisi suorittaa säännöllisesti.

Aitatalon huolto- ja asennuspalvelu takaa tuotteen pitkän elinkaaren.

Hyvä aluesuojaus parantaa työturvallisuutta

Investoi työturvallisuuteen aluesuojauksen avulla

On myös tärkeää muistaa, että turvallisuuteen liittyvät investoinnit voivat tuoda mukanaan muita hyötyjä, kuten paremman maineen ja vähemmän työtapaturmia, jotka voivat parantaa yrityksen tulosta. Jokaisen yrityksen tulisi tarkastella turvallisuus investointeja pitkäaikaisena sitoutumisena työntekijöidensä hyvinvointiin ja liiketoimintansa kestävyyteen.

Aluesuojauksen hinta koostuu pääosin kolmesta asiasta

Aluesuojauksen kustannukset vaihtelevat merkittävästi sen mukaan, minkä tyyppistä ja minkä laajuista suojaa tarvitaan. Hinta määräytyy esimerkiksi materiaalin, suunnittelun, aidan kokonaispituuden, asennuksen ja ylläpidon mukaan. Kerromme näistä seuraavaksi.

Materiaali

Aidan tai portin materiaali on merkittävä kustannustekijä. Esimerkiksi puu on usein edullisempi vaihtoehto, mutta se ei välttämättä ole yhtä kestävä tai turvallinen kuin metalli. Teräs tai alumiini voi olla kalliimpi materiaali, mutta ne tarjoavat parempaa kestävyyttä ja turvallisuutta.

Suunnittelu

Suunnitteluvaihe voi vaikuttaa kustannuksiin. Yksinkertainen suorakaiteen muotoinen alue on yleensä halvempi toteuttaa kuin monimutkainen, epäsäännöllisen muotoinen alue. Myös korkeampi aita tai erityiset turvallisuusominaisuudet, kuten teräväkärkiset aidat tai automaattiset portit, voivat lisätä kustannuksia.

Asennus

Asennuskustannukset voivat vaihdella riippuen aidan tai portin tyypistä, maaperästä ja työmaan olosuhteista. Asennus voi olla yksinkertaista, suoraviivaista tasaisella ja helposti saatavilla olevalla alueella, mutta monimutkaisemmissa olosuhteissa kustannukset voivat nousta.

Haluatko parantaa yrityksesi aluesuojausta? Pyydä tarjous!

Me Aitatalolla toteutamme aluesuojauksen ratkaisuja monipuolisiin kohteisiin. Meillä on kokemus laajoista aluesuojauksen projekteista teollisuudessa ja monissa muissa ympäristöissä, jossa tarvitaan vankkaa osaamista aitojen ja porttien osalta. Saat meiltä myös sähköisesti toimivat automaattiportit.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Samankaltaiset artikkelit